Tỉnh Bình Thuận

Tỉnh Bình Thuận

Tỉnh Bình Thuận
Huyện Phú Quý 6
Tuy Phong 26
Bắc Bình 20
Hàm Thuận Bắc 10
Đức Linh 14
Huyện Hàm Tân 48
Tánh Linh 5
Phan Thiết 328
La Gi 59
Hàm Thuận Nam 34