ตลาดมหาราช

ตลาดมหาราช is a marketplace in จังหวัดจันทบุรี.