Tỉnh Lai Châu

Tỉnh Lai Châu
Mường Tè
Mù Cả 0
Tà Tổng 0
Phong Thổ 15
Sìn Hồ 10
Lai Châu 23
Tam Đường 17
Nậm Nhùn 2
Tân Uyên 2
Than Uyên 5