โรงอิฐ

โรงอิฐ is a university in จังหวัดจันทบุรี.