อาคารเกื้อการุณ

อาคารเกื้อการุณ is a university in จังหวัดจันทบุรี.

อาคารเกื้อการุณ

building
University